btn_lid_worden

Duurzame inzetbaarheid, vele boeken zijn er al over vol geschreven. Logisch ook: niet alleen de verhoging van de AOW-leeftijd en de afschaffing van de VUT, maar ook de vele veranderingen op de werkvloer leiden tot de noodzaak tot voortdurende aanpassing aan veranderende omstandigheden. Ontwikkelingen in vrijwel alle bedrijfstakken die elkaar in razendsnel tempo opvolgen, zoals digitalisering en robotisering, vervagen van internationale grenzen en nieuwe businessmodellen, vergen wendbaarheid én weerbaarheid van organisaties en hun medewerkers.

Steeds meer werkgevers en werknemers onderschrijven het belang om te investeren in duurzame inzetbaarheid. Tegelijkertijd is duurzame inzetbaarheid een breed kapstokbegrip en worstelen zowel werkgevers als werknemers met de vraag hoe zij er concreet handen en voeten aan kunnen geven.

Derde aanvraagtijdvak start 1 oktober 2018

Er komt een derde aanvraagtijdvak van 1 tot en met 26 oktober 2018.

Het Ministerie van SZW, afdeling Uitvoering van Beleid, organiseert daarvoor 2 voorlichtingsbijeenkomsten op woensdag 13 juni of vrijdag 15 juni 2018 van 10.00 uur tot 13.00 uur in Den Haag. In de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

Op de bijeenkomst "Blijven leren van de wieg tot het graf" van het Platform Opleiding & Ontwikkeling in samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen werd een korte presentatie gehouden over het Festival van het Leren. Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren en richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie.

Bijeenkomst Platform O&O over individualisering van scholingsbudgetten op 1 juni a.s.

 

Veranderingen gaan steeds sneller. De wereld van werk verandert continue en in een steeds hoger tempo. Dit dwingt tot een klimaat waarin alle werkenden de mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen en mee te gaan in veranderingen. Ecorys heeft in opdracht van het Ministerie van SZW verkennend onderzoek gedaan naar mogelijke financieringsvormen ten behoeve van post-initiële scholing. Eén van de aanbevelingen uit het rapport is het individualiseren van opleidingsbudgetten. Ook hebben de SER en commissie SAP vergelijkbare adviezen uitgebracht. Wat betekent dit voor (de huidige structuur van) opleidingsfondsen en welke rol kunnen zij hierin spelen?

Bijeenkomst "De innoverende arbeidsmarkt" 24 februari 2016

Platform Opleiding & Ontwikkeling organiseerde op 24 februari 2016 in samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen (LOS) het seminar met als thema "De innoverende arbeidsmarkt". Dit thema werd vanuit verschillende invalshoeken belicht. Onderstaand treft u de presentaties van de diverse sprekers aan: