btn_lid_worden

Bijeenkomst Platform O&O over individualisering van scholingsbudgetten op 1 juni a.s.

 

Veranderingen gaan steeds sneller. De wereld van werk verandert continue en in een steeds hoger tempo. Dit dwingt tot een klimaat waarin alle werkenden de mogelijkheden krijgen zich te ontwikkelen en mee te gaan in veranderingen. Ecorys heeft in opdracht van het Ministerie van SZW verkennend onderzoek gedaan naar mogelijke financieringsvormen ten behoeve van post-initiële scholing. Eén van de aanbevelingen uit het rapport is het individualiseren van opleidingsbudgetten. Ook hebben de SER en commissie SAP vergelijkbare adviezen uitgebracht. Wat betekent dit voor (de huidige structuur van) opleidingsfondsen en welke rol kunnen zij hierin spelen?

Op de bijeenkomst "Blijven leren van de wieg tot het graf" van het Platform Opleiding & Ontwikkeling in samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen werd een korte presentatie gehouden over het Festival van het Leren. Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren en richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie.

In samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen (LOS) organiseert het Platform O&O deze bijeenkomst. O&O Fondsen zijn geworteld in de bedrijfstak waar zij uit voortkomen en behoren vaak tot de infrastructuur van die betreffende sector. Toch is er veel kritiek op O&O-fondsen. De fondsen zijn weinig transparant, gericht op de eigen sector, middelen komen te weinig ten goede aan de werknemers, er is sprake van het oppotten en rondpompen van geld. Efficiency kan beter.

Bijeenkomst "De innoverende arbeidsmarkt" 24 februari 2016

Platform Opleiding & Ontwikkeling organiseerde op 24 februari 2016 in samenwerking met het Landelijk Overleg Scholingsfondsen (LOS) het seminar met als thema "De innoverende arbeidsmarkt". Dit thema werd vanuit verschillende invalshoeken belicht. Onderstaand treft u de presentaties van de diverse sprekers aan:

Als opleidingsverantwoordelijke bent u bekend met het fenomeen opleidings- en ontwikkelingsfonds. Bij een scholingsfonds kunt u terecht voor subsidies. Toch houden O&O-fondsen zich anno 2015 lang niet alleen meer bezig met het verstrekken van subsidies. Hierbij treft u het artikel aan met een actueel overzicht van de activiteiten die scholingsfondsen ondernemen waarvan zowel uw opleidingsbeleid als uw medewerkers kunnen profiteren. Klik hier om het artikel te downloaden.